Katz, Stanley N, Princeton University, Estados Unidos